Payday loans

BUWiWM

Biuro Uznawalności Wykształecenia i wymiany Międzynarodowej
we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2012/2013http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku 2012/2013 na studia częściowe, staże
i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Aktualizowanie ofert będzie następowało w miare podpisywania nowych programów, umów, listów intencyjnych.

UWAGA: Terminy składania dokumentów różnią się w zależności od wybranego kraju.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez BUWiWM, tj.:

  • pismo uczelni zgłaszające kandydata/ów (przygotowuje Biuro Współpracy z Zagranicą po złożeniu kompletu pozostałych dokumentów w odpowiednim terminie, tj. ok. pół miesiąca wcześniej niż termin podany przez BUWiWM);
  • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1*);
  • życiorys naukowy (zał. nr 2*) - dotyczy tylko pracowników naukowych;
  • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
  • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
  • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału - dotyczy studentów;
  • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
  • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1361/EK/2006 z9 sierpnia 2006 r. (zał. 3*);
  • plan badawczy pobytu.Wszelkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Osoba może starać się tylko o jedno stypendium!

Wyjaśniamy też, że stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie
i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym fakcie.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma

BWM-I-1362/EK/2006.

Wszystkie druki dostępne na stronie http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm w zakładce informacje ogólne.