Logowanie

Rozliczenie wyjazdu - studia

Zgodnie z podpisywaną na wyjazd stypendialny umową finansową każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest:

1. Przesłać do BWZ w ciągu 3 dni od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej skan formularza „Registration Letter" potwierdzony przez uczelnie przyjmującą (pkt 4.1. umowy)

2. Dostarczyć do Uczelni w terminie do 30 dni od oficjalnej daty zakończenia studiów oryginały następujących dokumentów:
a) Certyfikat, potwierdzający rzeczywisty okres pobytu w uczelni partnerskiej (min. 90 dni),
b) Learning Agreement for Study (wszystkie części : before, during and after mobility), potwierdzający, że zaplanowany program studiów został zrealizowany w czasie określonym w pkt. 2.2 umowy finansowej, a także
c) informację o realizowanych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach („Wykaz zaliczeń" – Transcript of Records).
Wszystkie dokumenty rozliczeniowe muszą być potwierdzone przez uczelnię partnerską (podpis koordynatora oraz pieczęć uczelni partnerskiej).
Należy wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ według wzoru i w formie wymaganej przez Uczelnię oraz końcowy test językowy . Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.