Logowanie

Erasmus+

Obowiązek informacyjny dla stypendystów Biura Współpracy z Zagranicą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań (AWF). Biuro Współpracy z Zagranicy (BWZ) jest integralną jednostką organizacyjną AWF.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. AWF posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):
a. Zawarcie umowy (porozumienia) z AWF,
b. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla AWF,
c. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez AWF i trwających,
d. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez i już zakończonych.
AWF będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień AWF, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. upoważnieni pracownicy BWZ,
b. upoważnieni pracownicy Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji,
c. administratorzy systemu Mobility Tool Komisji Europejskiej.
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy.

5. Ponadto AWF może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 3 powyżej tzw. cele dodatkowe:
- przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez BWZ,
- przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem BWZ,
- przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez BWZ,
- przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje,
- przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez BWZ, które mogą Państwa zainteresować.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. AWF może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji, Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez FRSE. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć lub uniemożliwić zakres świadczonych przez BWZ usług.

10. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 8 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 8 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.

Zasady Rekrutacji

1. Studenci ubiegający się o wyjazd stypendialny na kolejny rok akad. podlegają procedurze rekrutacyjnej, która odbywa się na AWF-ie w Poznaniu w ramach dwóch naborów: pierwszym na przełomie marca i kwietnia na następny rok akad. oraz we wrześniu na sem. wiosenny następnego roku akad. W razie wolnych miejsc może zostać ogłoszony kolejny nabór aż do wyczerpania miejsc.

2. O wyjazd na stypendium ubiegać się może osoba, spełniająca następujące warunki:
a) jest studentem AWF w Poznaniu. Absolwent AWF-u może ubiegać się o wyjazd stypendialny (zgodnie z zasadami programu Erasmus+ tylko na praktykę) dopiero po wyczerpaniu się listy studentów rezerwowych w ostatnim naborze,
b) w momencie wyjazdu i pobytu na stypendium student nie może przebywać na urlopie dziekańskim,
c) wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie formularz rekrutacyjny, potwierdzony przez Dział Obsługi Studenta wraz z wymaganymi załącznikami,
d) student ma zaliczony semestr (osoby wyjeżdżające w semestrze letnim) lub rok akademicki (osoby wyjeżdżające w semestrze zimowym), poprzedzający termin wyjazdu,
e) na wyjazd stypendialny preferowani są studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich,
f) studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazd na następny rok akademicki jedynie na semestr wiosenny,
g) studenci ubiegający się o wyjazd na ostatnim semestrze studiów do formularza rekrutacyjnego muszą dołączyć pismo ze zgodą dziekana odpowiedniego wydziału na wyjazd na ostatnim semestrze,
h) formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane,
i) nieuprawniony jest wyjazd studenta z warunkowym zaliczeniem roku.

3. Kwalifikacji dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dziekan/prodziekan danego wydziału, Koordynator Uczelniany, Koordynator Wydziałowy.

4. Oceny studentów dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego z potwierdzoną przez Dział Obsługi Studenta średnią ocen z dotychczas zaliczonych semestrów + suplement do dyplomu dla studentów SUM-u,
b) potwierdzonej znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej (średnia ocen, certyfikat państwowy), o wyjazd do której student ubiega się.
c) testu z weryfikacji kompetencji językowych dla osób bez możliwości potwierdzenia znajomości danego języka lub z niską średnią (decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
d) minimalny poziom kompetencji językowych, uprawniających do zagranicznego wyjazdu stypendialnego jest B1,
e) zaświadczeń potwierdzających dodatkowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz potwierdzających kreatywność studenta. W wyjątkowych sytuacjach rekrutacja studenta zostaje uzupełniona o rozmowę z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną .

5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje studentów na wyjazd w ramach zaplanowanego i zatwierdzonego w Kontrakcie Uczelnianym limitu miejsc i okresu pobytu za granicą. Studenci o wynikach rekrutacji zostają poinformowani drogą e-mailową najpóźniej do jednego tygodnia od terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Wynikiem procesu rekrutacji jest sporządzony protokół z prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej obejmujący:
a. listę studentów zakwalifikowanych na wyjazdy,
b. listę studentów rezerwowych mających szansę na wyjazdy w wymienionych w protokole okolicznościach,
c. listę studentów niezakwalifikowanych na wyjazdy z uzasadnieniem,
d. zasady rekrutacji, proces oceny i selekcji kandydatów.

7. Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych na stypendium.

Regulamin zagranicznych wyjazdów stypendialnych na rok akademicki 2018/2019


Regulamin finansowania wyjazdów

Wspomnienia pracowników

...

Movie about AWF

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

Zasady finansowe i umowne do umowy finansowej projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej finansowanego z POWER"

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Stawki wsparcia indywidualnego